ქართული რძის ნიშანი

გამოარჩიე ქართული რძის ნიშნით

ენდე ნიშანს, ნამდვილს ნიშნავს

ქართული რძის ნიშნის შესახებ

"ქართული რძე" არის რძის პროდუქტების განმასხვავებელი ნიშანი და მიეთითება იმ პროდუქტზე, რომელიც მზადდება მხოლოდ ნედლი რძით. ნიშნის მიზანია ქართული ნედლი რძით წარმოებული პროდუქტის პოპულარიზაცია, რაც ხელს შეუწყობს მომხმარებელს გააკეთოს ინფორმირებული არჩევანი რძისა და რძის პროდუქტების შეძენისას.

იხილეთ სრულად

საწარმოები

რჩევები მომხმარებელს

რჩევები მომხმარებელს

ბოლო წლებში რძის ფხვნილის გამოყენება ყველის წარმოებაში საგრძნობლად გაიზარდა. ამის გამომწვევი ძირითადი ფაქტორი წარმოების დაბალი ხარჯია. ზოგიერთ მომხმარებელს შეიძლება უნდოდეს კიდევაც რძის ფხვნილით დამზადებული ყველის შეძენა, თუმცა ყველა მომხმარებელს აქვს უფლება იცოდეს როცა პროდუქტი დამზადებულია რძის ფხვნილისგან და ეს ინფორმაცია მკაფიოდ/ნათლად  უნდა იკითხებოდეს ეტიკეტზე.

ფორმის შევსება

პროექტში ჩართვის განაცხადი

გთხოვთ განიხილოთ ქვემოთ მითითებული საწარმოს განაცხადი ქართული რძის პროდუქტების “ქართული რძის ნიშნის“ პროექტში ჩართვის თაობაზე.

1
2
3

საწარმოს სამართლებრივ-ორგანიზაციული ფორმა

პროდუქტები, რომლებსაც აწარმოებს საწარმო

პროდუქტები, რომლებზეც საწარმოს სურს “ქართული რძის ნიშნის” მიღება

არის თუ არა საწარმო რეგისტრირებული რძის პროდუქტების მწარმოებელ ბიზნესოპერატორად?

აქვს თუ არა საწარმოს მიღებული ბიზნესოპერატორის აღიარება სსიპ “სურსათის ეროვნული სააგენტოს”

აქვს თუ არა საწარმოს დანერგილი HACCP სისტემა?

აქვს თუ არა საწარმოს ამ განაცხადის შევსების მომენტისთვის მიზნობრივი პროდუქტების წარმოების მინიმუმ 3-თვიანი გამოცდილება?

11. რა პროდუქტების დამზადებისას იყენებს საწარმო რძის ფხვნილს?